เด็กเก่ง เรียนรู้ป้องกันภัย
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2558 13:21:31 น. โดย ประชาสัมพันธ์ ตาลชุมสา อ่าน 290 ตอบ 0 xxx.xxx.xxx.xxx ตั้งคำถามใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา
จัดอบรมให้ความรู้ 'วิธีป้องกันสาธารณภัย" ให้ความรู้กับนักเรียนศพด.ตาลชุม
โดยได้รับความรู้จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตาลชุม