ภารกิจผู้บริหารจังหวัดน่าน
โพสต์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558
เพื่อขับเคลื่อนวาระ “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”
โพสต์เมื่อ 24 มิถุนายน 2558
เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน แ
โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2558
ที่บริเวณป่าบ้านน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2558
เพื่อการแสดงเจตนารมณ์ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อสร้างกระแสในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริตคอร์รัป ชั่น
โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2558
นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไผ่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดน่าน ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
1