nanpr พาไปเที่ยว
โพสต์เมื่อ 7 กรกฎาคม 2558
(จากNanstay.com)
โพสต์เมื่อ 22 เมษายน 2558
จังหวัดน่าน
โพสต์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2558
พาไปเที่ยวบ่อเกลือ
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นที่ประมาณ 583,750 ไร่ หรือ 934 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น เทือกเขาสลับซับซ้อนที่วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ขนานกันทั้งทางทิศตะวันตก และตะวันออก
1