ภารกิจ
ภารกิจ

ภารกิจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านมีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์

1.  บริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
2.  จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดน่าน
3.  ตรวจสอบ ศึกษาวิเคราะห์ ติดตามประเมินสถานการณ์และรายงานความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด
4.  ประสานและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

1.  วางกรอบแผนประชาสัมพันธ์ของจังหวัดและประสานการปฏิบัติตามแผน รวมทั้งติดตามประเมินผล
2.  ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์
3.  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
4.  เป็นแกนกลางบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤต

ประชาชน องค์กรเอกชน

1.  ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
2.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดรับรู้อย่างเท่าเทียมกัน
3.  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
4.  เป็นแกนกลางประสานการทำงานร่วมกันกับองค์กร กลุ่มผู้นำในชุมชน
5.  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง
   กรมประชาสัมพันธ์ และจังหวัด

 

 
Ad
น่าน ผู้ค้า-ประชาชนสนใจลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐวันแรกอย่างคึกคัก  
ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรในช่วงที่มีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน  
จังหวัดน่าน ร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี  
จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 ก.ย.นี้  
น่านจัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์จากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  
จังหวัดน่าน จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และประกอบอธิฐานจิต พร้อมอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ ส่งผ่านทางกระทรวงมหาดไทย  
น่านจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560  
กฟผ. จังหวัดน่าน จับมือ สื่อมวลชนและกลุ่มประชารัฐน่าน สร้างเครือข่ายเยาวชน “กล้าดี” อนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน  
น่าน จัดลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่