หน้าแรก » ภารกิจผู้บริหารจังหวัดน่าน » จังหวัดน่าน เพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร
จังหวัดน่าน เพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร
โพสต์เมื่อ 24 มิถุนายน 2558 เข้าชม 433 ครั้ง
example1 example1
 การขับเคลื่อนด้านประชาสัมพันธ์จะบรรลุตามเป้าหมายและเป็นช่องทางในการติดต่อกับภาครัฐและเอกชนในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็ว ก็ต้องขอความร่วมมือบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมกับขับเคลื่อน เช้าวันนี้ (23 มิ.ย.58) ที่ ห้องมรกต โรงแรมเทวราช นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็นของทุกภาคส่วนร่วมกัน
 
         ในการจัดอบรมครั้งนี้ จังหวัดน่าน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแบบบูรณาการจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านประชาสัมพันธ์บรรลุตามเป้าหมายและเป็นช่องทางในการติดต่อกับภาครัฐและเอกชนในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็ว และกว้างขวาง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานและยุทธศาสตร์ของจังหวัดน่านให้ประชาชนรับทราบ และเป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในจังหวัด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กรในพื้นที่จังหวัดน่าน กว่า 100 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
 
.................................
พวงพยอม  คำมุง
TAG :
แจ้งลบ
 
Ad
จังหวัดน่านจัดโครงการบูรณาการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ  
จังหวัดน่าน เพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร  
จังหวัดน่านเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้เนื้อที่ 34 ไร่  
จังหวัดน่าน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ประชุมชี้แจงโครงการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไผ่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมฯ