หน้าแรก » ภารกิจผู้บริหารจังหวัดน่าน » จังหวัดน่านจัดโครงการบูรณาการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ
จังหวัดน่านจัดโครงการบูรณาการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ
โพสต์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 เข้าชม 447 ครั้ง
example1 example1 example1 example1 example1

            จังหวัดน่าน จัดโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อ” สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนน้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
             นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมปาฐกถาพิเศษ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด "สร้างเมืองน่าน น่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาจังหวัดน่าน ตามยุทธศาสตร์โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้จังหวัดน่านเป็นชุมชนต้นน้ำที่มีแต่ความสุข ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตประเพณีวัฒนาธรรมอันงดงามและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยนำหลักในการดำเนินงานประกอบด้วย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา หลักวิชาการน้อมนำหลักศาสตร์พระราชา ในองค์ความรู้ 6 มิติ คือ ดิน น้ำ ป่าไม้ เกษตร สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน เป็นแนวทางในการพัฒนาภายใต้บริบทภูมิสังคมของจังหวัดน่าน หลักการปลูกป่าในใจคน โดยการพัฒนาพื้นที่เขตป่าต้นน้ำและเขตป่าอนุรักษ์ ตามแนวทาง "จากย่าสู่หลาน” โดยการปลูกป่าเริ่มที่ปลูกคน – ปลูกป่าในใจคน ของสมเด็จย่า และการปลูกป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยนำกระบวนการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อสร้างให้เกิดการรู้รักสามัคคี หลักวิชาการจัดการลุ่มน้ำ เพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน หลักรัฐศาสตร์ โดยนำหลักบูรณาการแบบไร้ตะเข็บมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยการบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรภาคประชาชน ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชนบทเชิงประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ และใช้หลักกฎหมายเชื่อมโยงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและความต้องการของประชาชน โดยการนำรูปแบบของโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
               สำหรับการดำเนินการ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่านในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวนกว่าพันคนเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดให้มีการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วน ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าและการตัดไม้ทำลายป่าแหล่งต้นน้ำ มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น มีแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น ควบคุมคุณภาพอากาศที่เกิดจากหมอกควันไฟป่าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ตามวาระจังหวัดน่าน "สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” ต่อไป

*******************

รดา บุญยะกาญจน์// ข่าว //////
20 กรกฎาคม 2558 
TAG :
แจ้งลบ
 
Ad
จังหวัดน่านจัดโครงการบูรณาการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ  
จังหวัดน่าน เพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร  
จังหวัดน่านเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้เนื้อที่ 34 ไร่  
จังหวัดน่าน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ประชุมชี้แจงโครงการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไผ่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมฯ