หน้าแรก » ภารกิจผู้บริหารจังหวัดน่าน » จังหวัดน่าน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
จังหวัดน่าน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2558 เข้าชม 466 ครั้ง
example1 example1

           ที่ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานทุกภาครัฐ จำนวน 154 หน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ในการแสดงเจตนารมณ์ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และสร้างความมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบการทุจริตคอร์รัปชั่นของทุกภาค ส่วน จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้นำส่วนราชการร่วมปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

              จากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย มีรูปแบบหลากหลาย และทวีความรุนแรงมากขึ้นในแต่ละยุคสมัย ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงและภาพลักษณ์ของประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้คะแนนภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นเพียง 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 102 จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดอันดับโดย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International : TI ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทยยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะขจัดปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลงการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่สามารถกระทำได้โดยการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
             ทั้งนี้ การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว เพื่อการแสดงเจตนารมณ์ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อสร้างกระแสในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปลูกจิตสำนึก ปรับทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องให้กลับคืนสู่สังคมไทย และร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ได้มีการประกาศเรื่องการดูแลการกำหนดราคากลางของโครงการที่มีวงเงินเกิน 5 ล้าน บาท อาทิ การก่อสร้างถนน จะมีการส่งช่างจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัด ทางหลวงชนบทจังหวัด ร่วมเป็นกรรมการเพื่อตรวจการจ้าง และได้มีความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดน่าน ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีผู้ร้องเรียนผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าทุกโครงการจะไม่มีการรับเงินทอนซึ่งจะทำให้การจ่ายเงินใต้โต๊ะ ได้ลดลงด้วย
 
...........................................................
 
สมาน  สุทำแปง
TAG : ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น, น่าน, ซื่อสัตย์สุจริต, ปลูกจิตสำนึก,
แจ้งลบ
 
Ad
จังหวัดน่านจัดโครงการบูรณาการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ  
จังหวัดน่าน เพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร  
จังหวัดน่านเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้เนื้อที่ 34 ไร่  
จังหวัดน่าน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ประชุมชี้แจงโครงการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไผ่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมฯ